algemene voorwaarden

Cookies, persoonsgegevens, voorwaarden, verklaringen.. ook bij Soul Survivor doen we er alles aan om de gegevens die we van je ontvangen correct te verwerken. Je leest er meer over in onze Privacyverklaring, maar ook in onze Algemene Voorwaarden, die je op deze pagina kunt vinden.

De Voorwaarden die je hier kunt lezen, zijn van toepassing op de verkoop van tickets en/of diensten vanuit Soul Survivor (in de meeste gevallen vanuit de stichting Soul Survivor Activities). Als je gegevens invult in ons ticketsysteem, een ticket bestelt of een betaling doet via de website, ga je akkoord met deze Voorwaarden en geef je toestemming voor het verwerken van je gegevens.

Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Soul Survivor.
 2. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis (ware deze van muzikale, religieuze of andersoortige aard), waarvoor Soul Survivor Tickets verkoopt.
 3. Organisator: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is, in veel van de gevallen Soul Survivor zelf.
 4. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Ticket koopt.
 5. Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, waaronder mede begrepen elektronische Tickets (de Tickets waarvan u een bewijs ontvangt per mail).
 6. Soul Survivor: Stichting Soul Survivor Activities, in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 08097561.

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Soul Survivor, producten of diensten van welke aard ook aan Koper levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
 2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Koper wijst Soul Survivor uitdrukkelijk van de hand. Hiervan uitgesloten zijn aanvullende voorwaarden die worden geschept in de Privacy Verklaring van Soul Survivor, tevens te vinden op de website.
 3. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Soul Survivor is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van Soul Survivor te raadplegen.
 4. Op de overeenkomst tussen Koper en Organisator zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator van het Evenement van toepassing. In veel van de gevallen zijn dat de voorwaarden hier beschreven. Indien nog niet in het bezit van Koper, zal de Organisator op verzoek van Koper de Algemene Voorwaarden van de Organisator toezenden.

Totstandkoming overeenkomst
met Soul Survivor

 1. De dienst die Soul Survivor verleent bestaat uit het distribueren van Tickets. Een Ticket is niets meer dan een recht tot toegang, in dit geval toegang tot een Evenement van de Organisator. Met de aankoop van een Ticket komen er daardoor twee overeenkomsten tot stand. Een overeenkomst tussen Koper en Soul Survivor en een overeenkomst tussen Koper en de Organisator van het Evenement waarvoor Koper een recht tot toegang heeft gekocht. Ook hier geldt dat de Organisator in veel gevallen Soul Survivor zelf zal zijn.
 2. De overeenkomst die tussen Soul Survivor en Koper tot stand komt ziet op het bestel- en leveringsproces van het Ticket.
 3. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Koper heeft opgegeven in zijn of haar account. Soul Survivor zal het door Koper opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen.
 4. De door Soul Survivor opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Soul Survivor schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 5. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.

Totstandkoming overeenkomst
tussen Koper en Organisator (Soul Survivor)

 1. Koper koopt via Soul Survivor een Ticket voor een Evenement. Er komt daardoor tussen Koper en Organisator een overeenkomst tot stand die ziet op rechten en verplichtingen in het kader van het recht tot toegang tot het Evenement van de Organisator. De overeenkomst tussen Koper en Organisator komt tot stand nadat Koper via Soul Survivor één of meerdere Tickets heeft gekocht.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Soul Survivor vrijblijvend.
 3. Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien Koper kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Koper vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Soul Survivor contact met Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. Als Soul Survivor Koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Soul Survivor ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Indien Soul Survivor twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Koper te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Soul Survivor zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval te informeren. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
 4. Soul Survivor is gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator een maximum te stellen aan het aantal te reserveren c.q. te kopen Tickets. Bij een concreet vermoeden van misbruik ten aanzien van het omzeilen van het gestelde maximum, is Soul Survivor gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator de reservering van de Tickets ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken. Soul Survivor streeft ernaar dat alle Tickets op deze manier te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon.
 5. Soul Survivor heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets aanvullende producten aan te bieden. Indien Soul Survivor producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (Algemene) Voorwaarden van deze derde van toepassing zijn. Als het aanvullende producten van Soul Survivor zelf betreft, zijn de Algemene Voorwaarden van Soul Survivor van toepassing.
 6. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Wel bestaat er de mogelijkheid om de Tickets op een andere naam te laten plaatsen, dan wel de Tickets te annuleren. Voor dit laatste geldt een uiterlijke termijn van 10 dagen voorafgaand aan het Evenement waarvoor de Tickets zijn besteld. Ook worden voor het annuleren van tickets de administratieve kosten in rekening gebracht, betreffende 15 EUR per Ticket.

Prijzen en betaling

 1. Soul Survivor verkoopt Tickets met vooraf vastgestelde prijs en in sommige gevallen een vastgesteld aantal Tickets. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
 2. Koper betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Soul Survivor aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. De betaling gebeurt versleuteld en via betaalpartners, waarop de Voorwaarden van betaalpartners van toepassing zijn.
 3. Alle prijzen van Soul Survivor zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 4. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, verliest Koper het recht op de tickets en worden deze vrijgegeven voor een nieuwe Koper.
 5. De door Soul Survivor gedistribueerde Tickets blijven eigendom van Soul Survivor. Het is de Koper niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet. Daarnaast kan Soul Survivor de doorverkoop of het gebruik op commerciële wijze van een Ticket verbieden. De Koper dient dit na te gaan in de Algemene Voorwaarden, waar op het Ticket (en gedurende het bestelproces) naar wordt verwezen. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de voorwaarden van Soul Survivor, is Soul Survivor gerechtigd het betreffende Ticket ongeldig te maken en/of de Koper een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

Afgelaste of verschoven evenementen

 1. Het is de verantwoordelijkheid van Koper om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Soul Survivor zal proberen Koper van de afgelasting op de hoogte te brengen, kan Soul Survivor niet garanderen dat Koper van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Soul Survivor is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
 2. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met Soul Survivor opnemen via info@soulsurvivor.nl. Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Organisator voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. De op het Ticket van Soul Survivor rustende intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Soul Survivor. Koper zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Soul Survivor zouden kunnen worden geschaad.
 2. Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.
 3. Het is Koper verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
 4. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Soul Survivor aan Koper.

Privacy en aansprakelijkheid

 1. Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Soul Survivor welke op de website van Soul Survivor raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.
 2. Mocht Soul Survivor in het kader van haar overige verplichtingen aan Koper aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid van Soul Survivor wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Koper in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Soul Survivor of haar ondergeschikten.
 3. De aansprakelijkheid van Soul Survivor wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Koper Soul Survivor onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Soul Survivor ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Soul Survivor in staat is adequaat te reageren.
 4. Koper vrijwaart Soul Survivor voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Koper van enige verplichting jegens Soul Survivor, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Soul Survivor meldt.
 6. Soul Survivor kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Koper geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Soul Survivor is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Soul Survivor.
 7. Soul Survivor aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Koper bij derde partijen verkregen Tickets. Soul Survivor kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.

Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Soul Survivor kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Soul Survivor in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Koper op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Koper mee te delen en zulks zonder dat Soul Survivor gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten met Soul Survivor is Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Diversen

 1. Waar in deze Algemene Voorwaarden Soul Survivor zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Soul Survivor gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht.
 2. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Soul Survivor dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Soul Survivor niet.
 3. Bij verschil van mening tussen Soul Survivor en Koper over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
 4. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Soul Survivor in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Soul Survivor vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Bovenstaande Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op 6 augustus 2019.